Impilo yezentlalo

Impilo yezentlalo yinkalo yempilo ethi ibone umntu lowo njengoluntu ekuhlaleni apho afumana amathuba alinganayo kwaye afikelele ngokulinganayo kuzo zonke iimpahla neenkonzo zakhe.

Impilo yezentlalo cover image