Ubundlobongela obusekelwe kwisini

Post cover image

UMzantsi Afrika unamazinga aphezulu kakhulu oBundlobongela obuSekelwe kwiSini (i-GBV). I-GBV yenzeke xa umntu omnye okanye iqela labantu lixhaphaza omnye umntu okanye iqela labantu ngeendlela ezahlukeneyo. Ubundlobongela eMzantsi Afrika kujoliswe kakhulu kubasetyhini nabantwana, kunye amalungu oluntu lweLGBTQIA+. Olu bundlobongela okanye gadalala lunokuthatha uhlobo:

 • Ukuxhatshazwa ngokwasemzimbeni
 • Ukuxhatshazwa ngokwesondo
 • Ukuxhatshazwa ngokweemvakalelo nangokwengqondo
 • Ngokwemali- ngokubamba kunye nokulawula iimali
 • Ukukhohlisa
 • Izoyikiso


I-GBV yingxaki yoluntu


I-GBV yinxalenye elihlazo kuluntu lwethu eMzantsi Afrika. Kwiimeko ezininzi, amadoda ngabenzi bobubi. Ngoko ke, amadoda anendima enkulu ekufuneka eyidlalile ekuthinteleni i-GBV. Luxanduva lwabo ukubuza imibuzo enobundlobongela obuphathelele ebudodeni kwaye bamele amaxhoba e-GBV kwaye ngumsebenzi wabo ukunqanda amanye amadoda ekubeni enze olu lwaphulo-mthetho. Sonke simele sizabalazele ukuba yimizekelo kubantwana ukuze bafunde iimpawu zentlonelo nembeko omnye komnye.


Yintoni omawuyenze ukuba uyaxhatshazwa?


Ukuba awonwabanga kubudlelwane bakho kwaye uziva ngathi iqabane lakho likuxhaphaza, ungasoloko uthetha nogqirha ngale nto ukuze ufumane uncedo. Ukuba iqabane lakho alikuvumeli ukuba uye kugqirha wedwa, kukho iindlela ugqirha angacela iqabane ukuba lihambe ukuze ukwazi ukuthetha nogqirha wedwa. Ugqirha ke angakunika uncedo okanye akuxelele ngomntu onokuya kuye onokukunceda.


Jonga kwiwebhusayithi yesebe loPhuhliso loLuntu lobundlobongela obusekelwe kwisini (GBV) ngolwazi oluthe vetshe: gbv.org.co.za


Ngubani onokuqhagamshelana naye


Nazi ezinye iindawo onokufowunela uncedo kuzo:

*Sebenzisa iphepha lezibonelelo ezongezelelweyo ukufikelela amanani alandelayo kunye namakhonkco.

 • Umnxeba woNcedo kwiNgxaki yeSizwe (Umnxeba woBomi) 0861322322
 • Lifeline Email Counselling lifelinecounselling@gmail.com
 • Misa umnxeba woNcedo oluSekwe kuBundlobongela obuSekwe kwisini 0800150150
 • Abantu abachase ukuxhatshazwa kwamanina 0116424345
 • Umbutho woSapho noMtshato waseMzantsi Afrika 0124600733
 • Uthungelwano lweSizwe kuBundlobongela obuNxamnye nabaseTyhini 0123214959Tags
 • GBV
  Gender
  Gender Based Violence
  IPV
  Intimate Partner Violence
  Violence