iAsthma/ isifo sombefu

Post cover image

Asthma/ isifo sombefu

iAsthma sisifo esihlasela iintunja zemiphunga izenze zidumbe, zinciphe.


Esi sifo sifumana noba ngubani na, amaxesha amaninzi siqala ebuntwaneni. Sivuswa zizinto ezininzi esifana nokungcola komoya esiwuphefumlayo. Ezi zinto ziyayibangela iasthma okanye ziyenze ibe maxongo.


Xa une asthma kubalulekile ubenendlela ozokuyiphatha ngayo.


Unobangela

iAsthma ibangelwa xa umzimba ungavani nento ethile emiphungeni yakho. Okungavani kwenza iintunja ezo zemiphunga zidumbe, zinciphe zenze umfinya omninzi. Oku kwenza kubenzima ukuphefumla. Izihlunu ezi zenza indlela yogqithisa umoya ziye zivaleke nazo kubenzima uphefumla xa sikuqubule.


Izinto ezivusa isifuba

 • Intsholongwane emiphungeni
 • Izinto ezithukuthezela isifuba ezinje nge ngca, amaphela,imithi
 • Umoya obandayo,icuba,ukutshaya
 • Ukuzilonganga
 • Amayeza athile afana ne aspirin


Kubalulekile wazi zeziphi izinto ezikwenza uhlaselwe sisifuba


Iimpawu.

 • Iimpawu zixhomekeka kubuzaza be asthma leyo yakho.
 • Ukhohlela
 • Ukuba nombinza omfutshane
 • Isifuba esivalekayo
 • Utswina kwesifuba xa uphefumla


Isifuba sibane mpawu ezihambelanayo

 • iimpawu zivela zitshone ngemini enye
 • Zibanobuzaza xa une flu
 • Zibanobuzaza ekuseni nasebusuku


Ukuzithintela nokuyi nqanda.

Ukuphepha izinto ezithile kuyanceda ekuqinisekiseni ukuba awuminxani. Ukungatshayi nokungahlali endaweni ekutshaywa kuyo xa umithi nakwiminyaka yokuqala yomntana kunciphisa amathuba wokuba umntana abanesifuba.


Isifuba sincedwa ngeenqawe ezimbini


Eyokuqala yeyokunceda xa uthe wahlaselwa sisifuba.


Eyesibini isetyenziswa mihla le ukunqanda ukudumba nokuncipha kweentunja zemiphunga


Uyisebenzisa njani inqawe?


Kubalulekile ukwazi ukusebenzisa inqawe uzokwazi ukuqubisana nominxanwa.


1. Vula isiciko utshukutshe ngamandla

2. Phefumlela ngaphandle kuphele umoya emiphungeni

3. Misa inqawe

4. Faka umlomo wenqawe emlonyeni wakho ungakhange uwuvule umlomo

5. Tyhala inqawe kanye ngaxesha ube uphefumlela ngaphakathi base

6. Khupha inqawe uwuvulile umlomo njalo

7. Bamba umphefumlo for imizuzwana eli shumi

8. Linda imizuzwana elishumi elinesibini phambi koba uphinde utsale

9. Vasa umlomo wakugqiba uwathufe amanzi


NB Qinisekisa ukuba iyeza lakho aliphelelwanga na

Jonga ukuba usenalo iyeza
Related Posts

Tags
 • Asthma
  Shortness of Breath
  Allergy
  Allergies