Ukubhema

Post cover image

Ukubhema kuyingozi empilweni yakho

Ukubhema isikhathi eside kuhlotshaniswa nezinkinga ezinkulu zempilo. Iseluleko esingcono kakhulu sempilo ukuyeka ukubhema noma nini lapho ungakwazi. Kuyaqondakala ukuthi kungase kube yinto enzima ukuyeka ukubhema ngoba abantu babhema ngenxa yezizathu eziningi. Sincomela ukuthi unciphise inani losikilidi obabhema ngosuku ngenhloso yokuthi uyeke ukubhema ngolunye usuku. Ungalandelela ukubhema kwakho usebenzisa ingxenye yemigomo ekule app. 

Ukubhema kuhlotshaniswa nalokhu:

Umdlavuza Wamaphaphu

Ukuhogela intuthu kagwayi kufaka amakhemikhali amaningi emzimbeni. Amaseli angaphakathi kwamaphaphu nomphimbo ayahlukumezeka lapho ehlangana nentuthu kagwayi. Lapho lokhu kuhlukumezeka kuqhubeka, amaseli ayalimala. Lokhu kulimala kubangela ukuba amaseli angakwazi ukuzivuselela kahle ngokwawo. Abe eseqala ukwenza amaphutha lapho ezivuselela bese lawo maphutha angabangela ukuba amaseli abe ngawomdlavuza.

Isifo se-artery

Amakhemikhali angena egazini lakho athinta imithambo yegazi. Lokho kubangela ukuba igazi ”lishube”. Lo monakalo odongeni lwemithambo yegazi kanye noshintsho lwegazi lungabangela ukushaywa unhlangothi engqondweni kanye nokushaywa yinhliziyo. Kuphinde kwandise ingozi yokuthola umfutho ophakeme wegazi.

Izingozi enganeni engakazalwa

Ukubhema, noma ukuba seduze kwabantu ababhemayo ngesikhathi ukhulelwe kungaba yingozi enganeni yakho engakazalwa. Intuthu kagwayi ingabangela ukuba ingane izalwe ngaphambi kwesikhathi inesisindo esincane kakhulu. Lokhu kungayilimaza ingane.

Ngokuvamile, abantu ababhemayo bafa eminyakeni engu-13 kuya kwengu-14 ngaphambi kwesikhathi uma beqhathaniswa nabantu abangabhemi. Yingakho, uma ubhema, kubalulekile ukuba uyeke. Akukephuzi kakhulu.

Indlela yokuyeka ukubhema

Kunezindlela eziningi zokuyeka ukubhema futhi kuya ngokuthi iyiphi ekusebenzelayo wena, kodwa okubalulekile amandla akho kanye nokuzimisela ukuyeka. Nanka amacebiso athile ngezansi:

• Setha usuku ofuna ukuyeka ngalo

• Zibuze ukuthi kungani ufuna ukuyeka? Zibuze nokuthi kungani ungakayeki?

• Bhala uhlu lwezizathu zokuyeka

• Nquma indlela ozoyeka ngayo

• Tshela abantu ukuthi uyayeka futhi ucele bakusize futhi bakweseke.

• Qala ngokunciphisa inani losikilidi obabhema ngosuku

• Khuluma nomuntu owake wabhema

• Susa noma yini ekukhumbuza ukubhema

• Zivocavoce futhi udlale imidlalo

• Zikhumbuze ukuthi kungani ubufuna ukuyeka?

Sincoma ababhemayo ukuthi bazame ukunciphisa inani likagwayi ababhenywa usuku ngalunye ngomgomo omkhulu wokungabhemi usuku olulodwa. Ungakwazi ukulandelela imikhuba yakho yokubhema usebenzisa isigaba semigomo yalolu hlelo lokusebenza.

Khuluma nodokotela wakho noma nomhlinzeki wezokwelapha ukuze uthole ukwesekwa.

Related Posts

Tags
  • Substance Abuse
    Smoking
    Nicotine
    Addiction
    COPD