Udlame Olubhekiswe Kubantu Bobulili Obuthile iGBV

Post cover image

Luyini Udlame Olubhekiswe Kubantu Bobulili Obuthile?

INingizimu Afrika inamazinga aphakeme kakhulu Odlame Olubhekiswe Kubantu Bobulili Obuthile. I-GBV ivela lapho umuntu oyedwa noma iqembu labantu lihlukumeza omunye umuntu noma iqembu labantu ngezindlela ezihlukahlukene. Udlame eNingizimu Afrika ngokuvamile luhlale luqondiswe kubesifazane nezingane, kuhlanganise nabantu abasemphakathini we-LGBTQ+ Lolu dlame lungenziwa ngalolu hlobo:

 • Ukuhlukunyezwa emzimbeni
 • Ukuhlukunyezwa ngokocansi
 • Ukuhlukunyezwa ngokomzwelo nangokwengqondo
 • Ngokwezimali - ngogodla nokulawula izimali
 • ukukhohlisa
 • ukwethusa

inkinga yomphakathi

I-GBV iyingxenye eyihlazo emphakathini waseNingizimu Afrika. Ezimweni eziningi, amadoda yiwona aphehla udlame. Ngakho, amadoda adlala indima enkulu ekuvimbeleni i-GBV. Umthwalo wabo ukukhuluma ngodlame olwenziwa amadoda kanye nokuvikela abantu abahlukunyezwe yi-GBV futhi kuwumsebenzi wakho ukuvimba amadoda. Kumelwe sonke silwele ukuba yizibonelo ezinganeni ukuze zikwazi ukufunda ukuhloniphana.

Okumelwe ukwenze

Uma ungajabule othandweni lwakho futhi unomuzwa wokuthi umuntu othandana naye uyakuhlukumeza, ungakhuluma nodokotela wakho ukuze uthole usizo. Uma umuntu othandana naye engakuvumeli ukuba uye kwadokotela wedwa, zikhona izindlela udokotela angacela ngazo umuntu othandana naye ukuba aphume egumbini ukuze akwazi ukukhuluma nawe wedwa. Udokotela angakunika usizo noma akutshele ngothile ongakhuluma naye ongakusiza.

Ake uhlole iwebhusayithi yomnyango Wokuthuthukiswa Komphakathi ekhuluma ngokuhlukunyezwa kwantu bobulili obuthile (GBV) ukuze uthole imininingwane eyengeziwe: gbv.org.co.za

Umuntu ongaxhumana naye

Sebenzisa ikhasi lezinsiza ezengeziwe ukuze uthole izinombolo namalinki alandelayo:

Nazi ezinye zezindawo ongashayela kuzo ukuze uthole usizo:

I-National Crisis Helpline (Lifeline) 0861322322

Ukweluleka Nge-Imeyili Kwe-Lifeline: lifelinecounselling@gmail.com

I-Stop Gender-Based Violence Helpline: 0800150150

I-People Opposed to Woman Abuse: 0116424345

I-Family and Marriage Society of South Africa: 0124600733

I-National Network on Violence Against Women 0123214959

Related Posts

Tags
 • GBV
  Gender
  Gender Based Violence
  IPV
  Intimate Partner Violence
  Violence