Isifo sohudo

Post cover image

Okokuqala, kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuthi ukuze izingane zibe nempilo enhle, kudingeka ziphuze amanzi njalo, zibe nomsoco owanele futhi zithole ama-electrolyte anele emzimbeni, uma sibala nje okumbalwa.

Ayini ama-electrolytes?

Ama-electrolytes angamaminerali atholakala ekudleni asiza umzimba wenze kahle yonke imisebenzi yawo. Amanye ama-electrolytes okungenzeka uke wezwa ngawo ngaphambilini yi-Sodium, Potassium, Calcium ne-Magnesium.

I-electrolyte ngalinye lenza umsebenzi walo okhethekile wokugcina amasistimu omzimba enempilo. Ngokwesibonelo, amanzi “alandela” i-sodium ezikhwamenti ezihlukahlukene zomzimba bese i-calcium isetshenziselwa ukwenza amathambo abe namandla.

Umzimba usebenza kahle kakhulu ekulawuleni ama-electrolytes kanye nokusebenza komzimba, ngaphandle kwasezifweni ezithile, njengesifo sohudo.

Siyini Isifo Sohudo?

Isifo sohudo singachazwa kalula ngokuthi ukuphuma kwendle engamanzi izikhathi ezingu-3 noma ngaphezulu ngosuku. Kunezimbangela ezihlukahlukene zesifo sohudo, ezivame kakhulu kuba yigciwane kanye nebhaktheriya. Ukuze uvimbele isifo sohudo, kubalulekile ukuba uphuze amanzi ahlanzekile futhi ugeze izandla njalo. Uma ucabanga ukuthi amanzi akho angcolile, funda izinsiza ezengeziwe zendlela yokuhlanza amanzi akho. Ukugoma ingane yakho kufanele kusize kakhulu.

Izingane ezinesifo sohudo zilahlekelwa amanzi amaningi, imisoco kanye anama-electrolytes lapho zikhiph indle. Lokhu kubangela ukuba izingane ziphelelwe amanzi emzimbeni, zizace futhi zibe nokungalingani kwama-electrolyte emzimbeni. Isifo sohudo sibulala izingane eziningi emhlabeni jikelele, kodwa kubalulekile ukwazi ukuthi siyavimbeka futhi singelashwa kalula.

Okumelwe ukwenze lapho ingane yakho inesifo sohudo

Uma ingane yakho inesifo sohudo, into yokuqala nengcono kakhulu ongayenza ukwenza umbhubhudlo obizwa ngokuthi “yi-Oral Rehydration Solution” esaziwa nangokuthi “yi-ORS”. Usebebenzisa i-sodium (ekusawoti) kanye noshukela ukuze ibuyisele amanzi emzimbeni. Nayi irisiphi:

 1. Bilisa u-1 litha wamanzi
 2. Faka amathisipuni angaphuphumi angu-8 kashukela
 3. Faka uhhafu wethisipuni engaphuphumi kasawoti

Kubaluleke kakhulu ukuthi ulandele le risiphi ngokucophelela, uma uchezuka kuyo ingenza ingane yakho igule kakhulu.

Xuba lokhu ndawonye bese uyakulinda kuphole ngaphambi kokuba uphuzise ingane yakho. Qhubeka uphuzisa ingane imithamo emincane. Uma iphalaza, linda imizuzu engu-10 ngaphambi kokuba uyiphuzise futhi.

Hambisa ingane yakho emtholampilo oseduzane ukuze ithole usizo olwengeziwe uma ingabi ngcono noma uma ingane inalezi zimpawu eziyingozi ezilandelayo:

 • Uma ingane ingakwazi ukuphuza noma ukuncela
 • Uma ingane ibuyisa
 • Uma ingane idlikizela
 • Uma ingane iphelelwa amandla noma ibuthaka
Tags
 • Diarrhoea
  Diarrea
  Dehydration
  Runny Stomach