Impilo Enhle Emsebenzini

Post cover image

Iyini Impilo Enhle Emsebenzisi

INingizimu Afrika ine-Occupational Health and Safety Act (OHS) ehloselwe ukunikeza isivikelo, ukuphepha kanye nempilo kubantu abasemsebenzini.

Lo mthetho uwumzamo kahulumeni wokuvimbela nokugwema ukulimala nokugula emsebenzini nokuthatha njalo izinyathelo zempilo nokuphepha emsebenzini.

Lokhu kuhlanganisa ukuhlanzeka emsebenzini, ezokwelapha emsebenzini, kanye nokuphepha emsebenzini.

Ukuhlanzeka Emsebenzini

Ukulindelwa, ukuqashelwa, ukuhlaziywa, nokulawulwa kwezimo ezivela noma ezibangelwa yindawo yomsebenzi, okuyizimo ezingase zibangele ukugula noma imithelela emibi yempilo kubantu.

Ukuphepha Emsebenzini

Ukulawula izingozi zokulimala (isibonelo, ukushelela, ukuwa, nokunqunywa kwesitho).

Umthwalo womqashi

Abaqashi babopheke ngokomthetho ukuba bahlole indawo yomsebenzi ukuze babone izingozi nezinto ezilimazayo ezingase zivele endaweni yomsebenzi ngokubuza imibuzo:

 • Ingabe sizitholile izingozi, izinto ezingase zibe yinkinga:
 • Sihlolile yini ukuthi ubani ongase alimale?
 • Abantu bangathinteka kanjani?
 • Yini engeziwa ngalokho?

Ukubona kwabaqashi izinto ezingaba yingozi emsebenzini kubalulekile ekunqumeni izinga lesivikelo esidingekayo. Lokhu kungaba ukususa ingozi yokuchayeka entweni (isibonelo, ukususa) kuye ekunikezeni izisebenzi izinto zokuzivikela.

Ubani ovikelwa uMthetho we-OHS

Umthetho uvikela izisebenzi emikhakheni ehlukahlukene. Abaqashi bangahlawuliswa, bathole izijeziso futhi babhadle ejele uma bengawuthobeli umthetho ka-1993 we-Compensation for Occupational Injuries & Diseases Act (COIDA) wokunikeza isinxephezelo sokulimala emsebenzini noma sezifo ezitholwe yisisebenzi emsebenzini, kuhlanganise ukufa okubangelwe yilokho kulimala noma izifo.

I-Compensation for Occupational Injuries and Diseases (COID)

I-Compensation for Occupational Injuries and Diseases (COID) inxephezela labo abaye balimala noma bathola isifo emsebenzini. Inikeza isisebenzi izinzuzo ezilandelayo:

 • ukwelashwa mahhala
 • ukuqhubeka sithola u-75% weholo ngesikhathi kusasingathwa icala iminyaka engu-2
 • izindleko zomngcwabo
 • impesheni enikezwa oshade naye noma abanakekelwa nguwe uma kwenzeka ufa

Ubani ofanelekela ukufaka isicelo?

Ungafaka isicelo uma:

 • uqashwe ngokuphelele (akuhlanganisi amalungu e-SAPS nawe SANDF)
 • uyisisebenzi sasendlini (manje kuhlanganisa izisebenzi zasendlini eziqashwe ekhayeni elizimele kusukela ngoNovemba 2020)
 • umuntu ofunda umsebenzi noma isisebenzi esiqeqeshwa epulazini
 • isisebenzi esikhokhelwa yi-ejensi yezisebenzi

Indlela yokubika ingozi emsebenzini

Uma uyisisebenzi, kumelwe ubike ingozi noma ukulimala kumqashi wakho ngokushesha.

Umqashi kudingeka abike Esikhwameni Sesinxephezelo futhi athumele amafomu adingekayo.

Kukhona nefomu elenezelwe umqashi okudingeka akunikeze lona ukuze uye nalo kudokotela lapho uyohlolwa impilo. Lapho udokotela eseligcwalisile ifomu, kumelwe libuyiselwe kumqashi.

Isikhwama Sesinxephezelo siyinika umqashi imali ozobe esenxephezela isisebenzi.

Tags
 • Occupational Health
  Saftey
  Work
  Job