Izifo Ezingathathelwana

Isifo esingathathelwana siyisifo esingeke sidluliselwe komunye umuntu sisuka komunye.

Izifo Ezingathathelwana cover image