Utywala

Post cover image

UKUSELA UTYWALA NGOKUGQITHISILEYO

Ukusela utywala ngokugqithisileyo kuyingozi kwimpilo yakho. Inokubangela iingxaki ezahlukeneyo kwimpilo yakho, intlalontle yoluntu kunye nokuzinza kwemali.

Ngokubanzi, iingcebiso zangoku zokusetyenziswa kotywala ngokukhuselekileyo kukuba ungaphuzi ngaphezu kweeyunithi ze-14 ngeveki rhoqo, zisasazwa kwiintsuku ze-3 okanye ngaphezulu.

Uxinzelelo lwegazi (high blood pressure)

Utywala bufunyenwe bonyusa umngcipheko wakho wokuba noxinzelelo lwegazi oluphezulu. Funda incwadana yethu ngoxinzelelo lwegazi oluphezulu ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe.


Ukumelwa yintliziyo

Ukungaphumeleli kwentliziyo kwenzeka xa intliziyo ingakwazi ukumpompa igazi elaneleyo ukuhlangabezana neemfuno zomzimba. Iimpawu ziquka ukuphefumla kancinci, ukuvuka ngokuphefumla ebusuku kunye nokudumba kwemilenze.

Unyuko lwe-cholesterol

Utywala bubangela ukwanda kwamafutha, okukwabizwa ngokuba yi-cholesterol, egazini. La mafutha anokuthi abambelele emacaleni emithanjeni yegazi, ebangela ukuphazamiseka kokuhamba okunokuthi kubangele amahlwili, ukubetha, ukuhlaselwa yintliziyo kunye nobuhlungu bemisipha kunye neentlungu xa uzilolonga

Umhlaza

Utywala bunokwandisa umngcipheko weentlobo ezininzi zomhlaza, ezifana nomhlaza wekoloni, umhlaza wesisu, umhlaza wepancreatic, umhlaza wesibindi kunye nomhlaza womqala, ukukhankanya ezimbalwa.

.

Ukutyeba komzimba

Ukutyeba kakhulu kwandisa umngcipheko wezifo ezininzi. Funda incwadana yethu malunga nobunzima ngolwazi oluthe vetshe.

Ubundlobongela kunye nokwenzakala

Utywala bucinezela ukusebenza kwengqondo, buchaphazela amandla akho okwenza okulungileyo, okucingisiswe kakuhle, izigqibo. Oku kubangela ukuba abantu babe nogonyamelo baze bangabakhathaleli abanye.

USELA UTWYALA NGOKUGQITHISILEYO


Umntu uyakwazi uxhomekeka kutwyala abe engazazi.

Ikhona imibuzi enonceda umntu azazi ukuba usela ngokugqithisileyo na:

  • Ukhe ucinge uhlisa isantya ekuseleni utywala?
  • Abantu bake bakugxeke ngosela utywala?
  • Uke ubenesazela ngenxayo sela utywala?
  • Uke uvuke ekuseni usele utywala uze uzive ngcono?


Ukuba uciinga unengxaki ungafumana uncedo kwa Alcoholics Anonymous South Africa, iAA.

iAA ungayifumana ku https://www.aasouthafrica.org nasefownini: 0861 435 722Tags
  • Substance Abuse
    Alcohol