iTonsilitis

Post cover image

iTonsillitis

iTonsillitis kukudumba kwe tonsils. Itonsils ngamadlala afunyanwa emva komqala, asebenza ekulweni iintsholongwane. Xa lamadlala engenwe ziintsholongwane kuye kuqale isigulo esibizwa uba yi-tonsilitis. Oyena nobangela udumileyo we tonsils yintsholongwane ebizwa uba yi-streptococcus pyogenes.


Izinto ezikubeka emngciphekweni ye-tonsilitis


 • Ukubane tonsillitis ebuntwaneni nasebutsheni, phakathi kweminyaka emibini neminyaka eli shumi elinesihlanu 2-15.
 • Ukuxhatshazwa zintsholongwane ezibangela itonsils


Iimpawu


 • Umkhuhlane
 • Ingqele
 • Umqala otshisayo
 • Iintlungu emveni komqala
 • Iintlungu xa uginya
 • Iintlungu ezihamba ngeendlebe xa uginya
 • Iintlungu xa ukhamisa
 • Umlomo/umoya onukayo
 • Ilizwi elirhoxozayo
 • Intloko ebuhlungu


Inyangwa njani


 • Itonsilitis inyangwa nge antibiotics xa unobangela izintsholongwana ibacteria.
 • Ipilisi zentlungu iparacetamol/ibuprofen
 • Ukubeka umkhenkce kulendawo ibuhlungu
 • ukutya okungamanzi
 • itonsils ziyakutshwa xa umntu efumana itonsillitis ngaphezu kwesinye okanye xa itonsils zivalwa umlomo okanye zivala umoya.
Tags
 • Tonsillitis
  Throat