Tjhelete ya Dithuso tsa Setjhaba

Post cover image

Ditjhelete tsa thuso ya setjhaba di fanwa molemong wa ho phethahatsa ditokelo tsa baahi tsa moruo. Di tsamaiswa ke South African Social Security Agency (SASSA). Ditjhelete tsa dithuso tsa setjhaba di fuwa batho ba hlokang ho tshehetswa ke mmuso ka lebaka la mathata a fapaneng. Ho tloha ka 2020, ho na le ditjhelete tsa dithuso tsa setjhaba tse fanwang tse supileng:

 1. Tjhelete ya dithuso tsa ho hlokomela bana
 2. Tjhelete ya dithuso tsa batho ba hodileng
 3. Tjhelete ya dithuso ya batho ba holofetseng
 4. Tjhelete ya dithuso ya batho ba sa kgoneng ho itlhokomela
 5. Tjhelete ya dithuso ya Bana ba nang le Bokowa
 6. Tjhelete ya dithuso ya Bahlabani ba Ntwa

Le wena o ka etsa kopo ya thuso ya nakwana ya Social Relief of Distress.

Ditjhelete tsa dithuso tsa setjhaba di fumanwa ke baahi ba Afrika Borwa, matswallwa le baphaphathehi. Ditjhelete tsa dithuso tsa ho hlokomela bana (baphaphathehi ha ba fumane ya tshehetso ya bana, ho hlokomela ba sa kgoneng ho itlhokomela)

Tjhelete ya dithuso tsa ho hlokomela bana

Ena ke ya boleng bo etsang R450 (2021) bakeng sa bana ba ka tlase ho dilemo di 18 ba dulang le mohlokomedi wa mantlha, mme ka bobedi ba dula Afrika Borwa.

Ba tshwanelehang

kopo e kentswe ke mohlokomedi wa mantlha (motswadi kapa mohlokomedi wa molao). Sena se akarelletsa ngwana ya dilemo tse ka hodimo ho 16 ya okamelang lelapa

ha o a lokela ho kgola tjhelete e fetang R52 800 ka selemo haeba o se lenyalong, R105 600 ka selemo ha e kopantswe haeba o le lenyalong.

Tsela ya ho etsa kopo

E ya ofising e haufi le wena ya SASSA o tshwere:

 • Tokomane ya ID le setifikeiti sa tlhaho sa ngwana kapa bopaki ba hore o kentse kopo ya ID le kapa setifikeiti sa tlhaho
 • Bopaki ba hore o a sebetsa le mokgolo kapa ho se be teng ha tsona (afidafiti e tswang ho SAPS)
 • Setifikeiti sa lenyalo ha ho hlokahala
 • Haeba o hladile, lengolo la lekgotla le pakang hore o na le tokelo ya molao ya ho hodisa ngwana
 • Disetifikeiti tsa lefu kapa bopaki ba hore ha ho na motswadi (SAPS) haeba ho hlokahala

Tjhelete ya dithuso tsa batho ba hodileng

Pele e ne e bitswa Penshene ya Batho ba Hodileng, tjhelete ya dithuso tsa batho ba hodileng e lefuwa batho ba dilemo di 60 kapa ho feta. E etsa R1860 ka kgwedi, e eketswa ka R20 haeba o le dilemo tse fetang 75.

Ba tshwanelehang

 • Tjhelete ya dithuso e boetse e fuwa baphaphathehi ba dulang Afrika Borwa
 • ha o a lokela hore ebe o fumana tjhelete e nngwe ya dithuso
 • ha o a lokela ho ba tlhokomelong ya mokgatlo wa mmuso
 • ha o a lokela ho kgola tjhelete e fetang R86 280 ka selemo haeba o se lenyalong, kapa R172 560 ha e kopantswe haeba o le lenyalong.
 • ha o a lokela ho ba le thepa e fetang R1 227 600 haeba o se lenyalong le R2 455 200 haeba o le lenyalong.

Tsela ya ho etsa kopo

E ya ofising e haufi le wena ya SASSA o tshwere:

 • Tokomane ya ID
 • Bopaki ba boemo ba lenyalo haeba ho hlokahala
 • Bopaki ba bodulo
 • Bopaki ba mokgolo le/kapa dikabelo haeba di le teng
 • Bopaki ba thepa
 • Bopaki ba penshene ya hao ya botho haeba e le teng
 • Seteitemente sa banka sa dikgwedi tse tharo
 • Bopaki ba Letlole la Inshorense la ho se Sebetse (UIF) haeba o ne o sebetsa pele
 • Haeba molekane wa hao a hlokahetse dilemong tse hlano tse fetileng, khophi ya lengolo la kabo ya lefa haeba ho hlokahala

Setho sa lelapa kapa motswalle a ka etsa kopo lebitsong la motho ya hodileng haeba a kula haholo kapa a tsofetse haholo hoo a sa kgoneng ho fihla ofising. O tlameha ho fana ka lengolo le tswang ho motho ya hodileng le/kapa lengolo la ngaka le hlalosang hore na ke hobaneng ha motho eo a sa kgone ho itlisa.

Tjhelete ya dithuso ya batho ba holofetseng

Tjhelete ena ya dithuso e lefuwa batho ba nang le bokowa ba kelello kapa ba holofetseng mmeleng mme ba sitwa ho sebetsa ka dikgwedi tse fetang tse tsheletseng. Bongata ba tjhelete e lefuwang ke R1860 ka kgwedi.

E bitswa tjhelete ya dithuso tsa ho se hlole o kgona ho sebetsa ka lebaka la ho holofala, haeba ho holofala ho tswela pele ka nako e fetang selemo mme e tla ba ka nakwana haeba e le ka tlase ho dikgwedi tse 12 empa e le ka hodimo ho dikgwedi tse 6.

Ba tshwanelehang

 • ba dilemo tse pakeng tsa 18 le 59
 • a sa hlokomelwe mokgatlong wa mmuso
 • ha o a lokela ho kgola tjhelete e fetang R86 280 ka selemo haeba o se lenyalong, kapa R172 560 ha e kopantswe haeba o le lenyalong.
 • ha o a lokela ho ba le thepa e fetang R1 227 600 haeba o se lenyalong le R2 455 200 haeba o le lenyalong.
 • ho hlahlojwa ke ngaka e kgethilweng ke mmuso ho lekola boemo ba bokowa (ho tla le tlaleho ya bongaka ya nako e fetileng)

Tsela ya ho etsa kopo

E ya ofising e haufi le wena ya SASSA o tshwere:

 • Tokomane ya ID
 • tlaleho ya bongaka le tlaleho ya tlhahlobo ya tshebetso e netefatsang bokowa
 • bopaki ba boemo ba lenyalo
 • bopaki ba bodulo
 • bopaki ba mokgolo kapa dikabelo
 • bopaki ba thepa, mokgolo kapa dikabelo haeba di le teng
 • bopaki ba penshene ya hao ya botho haeba e le teng
 • seteitemente sa banka sa dikgwedi tse tharo haeba ho hlokahala
 • tokomane ya UIF haeba o ne o sebetsa pele
 • khophi ya lengolo la kabo ya lefa haeba molekane wa hao a hlokahetse dilemong tse hlano tse fetileng

Tjhelete ya dithuso ya bana ba nang le bokowa

Ena ke tjhelete ya dithuso e fumanwang ke bahlokomedi ba dulang le bana ba nang le bokowa bo mpefetseng ba hlokang tlhokomelo e kgethehileng ka dinako tsohle. E etsa R1860 ka kgwedi mme o e fumana ho fihlela ngwana a ba le dilemo tse 18.

Ba tshwanelehang

 • motho ya kopang e tlameha ho ba motswadi, motswadi wa mohodisi kapa mohlokomedi wa mantlha
 • Moahi wa Afrika Borwa kapa letswallwa
 • ngwana o tlameha ho ba le bokowa bo mpefetseng mme a hloka tlhokomelo e kgethehileng ka dinako tsohle

Tsela ya ho etsa kopo

E ya ofising e haufi ya SASSA o tshwere:

 • ID le setifikeiti sa tlhaho
 • tlaleho ya tlhahlobo ya bongaka e netefatsang bokowa
 • bopaki ba boemo ba lenyalo
 • seteitemente sa banka sa dikgwedi tse tharo
 • bopaki ba hore o mohlokomedi wa mantlha wa ngwana
 • tokomane ya UIF haeba o ne o hirilwe pele
 • lengolo la tumello ya ho ba mophaphathehi le ID haeba o le motswadi ya hodisang mophaphathehi
 • lengolo la lekgotla behang ngwana tlhokomelong ya hao haeba o le motswadi ya hodisang ngwana

Tjhelete ya dithuso ya bahlabani ba ntwa

Ena ke thuso ya ditjhelete bakeng sa masole a mehleng a ileng a lwana Ntweng ya Bobedi ya Lefatshe (1939-1945) kapa Ntweng ya Korea (1959-1953) ba se nang mokgwa wa ho iphedisa. E etsa R1880 ka kgwedi.

Ba tshwanelehang

 • moahi wa afrika borwa kapa letswallwa
 • e tlameha ebe o dula Afrika Borwa
 • ba dilemo di 60 kapa ho feta kapa ba phela le bokowa
 • ha a fumane thuso e nngwe ya ditjhelete ebile ha a hlokomelwe ke mokgatlo wa mmuso
 • ha o a lokela ho kgola tjhelete e fetang R86 280 ka selemo haeba o se lenyalong, kapa R172 560 ha e kopantswe haeba o le lenyalong.
 • ha o a lokela ho ba le thepa e fetang R1 227 600 haeba o se lenyalong le R2 455 200 haeba o le lenyalong.

Tsela ya ho etsa kopo

O tle le dintho tse latelang ofising ya SASSA e haufi:

 • Tokomane ya ID kapa bopadi ba kopo bakeng sa motho
 • bopaki ba tshebeletso ya ntweng, mohl., setifikeiti sa tshebeletso
 • tlhahlobo ya bongaka kapa tlaleho e bontshang hore o ke ke wa kgona ho sebetsa haeba o le ka tlase ho dilemo di 60.
 • bopaki ba boemo ba lenyalo

Tjhelete ya Dithuso Tsa Batho ba sa Kgoneng ho Itlhokomela

Tjhelete ena ya dithuso ke ya batho ba baholo ba fumanang tjhelete ya dithuso tsa setjhaba ba sa kgoneng ho itlhokomela. Ke tjhelete ya thuso ya tlatsetso e lefuwang motho ya hlokomelang motho e moholo, e etsa R450 ka kgwedi.

Ba tshwanelehang

 • ba seng ba ntse ba fumana thuso ya tjhelete ya batho ba hodileng, ba holofetseng kapa bahlabani ba ntwa
 • a sa kgone ho itlhokomela, a hloka tlhokomelo ka dinako tsohle
 • ha a hlokomelwe mokgatlong o fumanang thuso ya ditjhelete ho tswa mmusong bakeng sa tlhokomelo ya hao.

Tsela ya ho etsa kopo

O tle le dintho tse latelang ofising ya SASSA e haufi:

 • Tokomane ya ID
 • Bopaki ba boemo ba lenyalo le boitsebiso ba molekane moo ho hlokahalang teng
 • Tlaleho ya bongaka kapa tlhahlobo ya dikgwedi tse seng ka tlase ho tse tharo e bontshang hore ho hlokahala tlhokomelo ya dinako tsohle

Tjhelete ya thuso ya bana ba sa hodisweng ke batswadi ba bona

Ena ke tjhelete ya dithuso bakeng sa ho hlokomela bana ba sa hodisweng ke batswadi ba bona. E etsa R1040 ka kgwedi ngwana ka mong.

Ba tshwanelehang

 • Motho ya etsang kopo e lokela ho ba moahi wa Afrika Borwa, letswallwa kapa mophaphathehi
 • ngwana o lokela ho behwa tlhokomelong ya hao ka molao mme a dule a hlokomelwa ke wena
 • ngwana o tlameha ho ba ka tlase ho dilemo tse 18.

Tsela ya ho etsa kopo

O tle le dintho tse latelang ofising ya SASSA e haufi:

 • ID ya hao le setifikeiti sa ngwana sa tlhaho
 • haeba o le mophaphathehi, lengolo la tumello la boemo ba hao le ID ya mophaphathehi
 • lengolo la lekgotla le behileng ngwana tlhokomelong ya hao
 • bopaki ba boemo ba hao ba lenyalo

Ditjhelete tsa dithuso tsa setjhaba di lefuwa jwang?

SASSA e lefa ditjhelete tsohle tsa dithuso tsa setjhaba ka mekgwa e latelang:

 • tjhelete e fanwang letsohong sebakeng se itseng ka letsatsi le itseng
 • akhaonteng ya hao ya banka kapa ya Posong
 • mekgatlo e sebetsang e le batsamaisi ba tjhelete ya dithuso

Tjhelete e thusang batho ba hlokang

Tjhelete ena ya dithuso e reretswe ho thusa ka nakwana batho ba hlokang dintho tsa motheo. E fanwe ka dikgwedi tse tharo mme e ka eketswa ka tse ding tse tharo.

 • Mehlala
 • thuso ya ditjhelete ha o ntse o emetse hore ho hlophiswe tjhelete ya dithuso tsa setjhaba
 • koduwa ya tlhaho
 • tlokotsi, mohl., ntlo e tjhang
 • ba sa tshwaneleheng bakeng sa tjhelete ya dithuso tsa setjhaba, empa ba le maqaqabetsing
 • ha o kgone ho sebetsa ka nako e ka tlase ho dikgwedi tse tsheletseng ka lebaka la bokudi
 • ha o sa kgona ho fumana tjhelete ya sapoto ho tswa ho motswadi e mong wa ngwana
 • ho kwalla teronkong kapa ho hlokahala ha motho ya hlokomelang lelapa

O fumana eng?

Tjhelete ena ya dithuso e fapana ho ya ka diporofensi. Thuso e ka ba ya tjhelete kapa ya divoutjhara tsa dijo. Ditjhelete tsa dithuso tsa R350 tsee lefuweng nakong ya Coronavirus COVID-19 ka 2020 ke ditjhelete tse thusang batho ba hlokang.

Tsela ya ho etsa kopo

O tle le dintho tse latelang ofising ya SASSA e haufi:

 • Tokomane ya ID le setifikeiti sa tlhaho sa ngwana
 • afidafiti e bontshang hore:
 • o etsa kopo ya tjhelete ya dithuso tsa setjhaba
 • o bile le boemo ba tshohanyetso
 • ha ho na tshehetse e nngwe

E nka nako e kae?

 • kopo ya hao e tla sebetswa hanghang
 • leha o se na ditokomane tsohle, o tla fumana sephuthelwana sa dijo sa kgwedi ya pele, vautjhara kapa tjhelete
 • isa ditokomane tse setseng, haeba di le teng ho ofisiri ya SASSA pele ho tefo ya kgwedi ya bobedi
 • haeba maemo a hao a sa fetohe ka mora dikgwedi tse tharo, o ka kopa ho ekeletswa nako ka dikgwedi tse tharo


Tags
 • Social Grants