Thibela pelehi ya Boemo ba Tshohanyetso

Post cover image

Thibela pelehi ya tshohanyetso e sebediswa ho fokotsa kotsi ya ho ima kamora thobalano e sa sireletsehang. Ho na le mefuta mmedi ya dithibela pelehi tsa tshohanyetso tse fumanehang Afrika Borwa:

  1. Dipidisi tsa thibela pelehi tsa tsohanyetso
  2. Sesebediswa sa Copper Intrauterine (Cu IUD)

Dithibela pelehi tsa tshohanyetso di sebetsa hantle haholo ha di nowa (pidisi) kapa ho kentswe (IUD) nakong ya dihora se 120 tsa pele (matsatsi a 5) tsa ho etsa thobalano e sa sireletsehang. Pidisi e sebetsa hantle haholo ha e nowe kapele le hore IUD e dula e sebetsa ka tsela e tshwanang nakong ya matsatsi a 5.

Ho kgothalletswa hore ho sebediswe pidisi kaha ho bonolo hape ha ho bohloko jwalo ka Cu IUD e lokelang ho kenngwa.

Ho kgothalletswa hore ho kenngwe Cu IUD haeba:

  • Ho hlahisa sena hamorao ka hora ya bo 120 (letsatsi la 5) ho so hlahelle boimana
  • O batla hore e be thibela pelehi ya hao eo o tla e sebedisa kamora dihora tse 120
  • Dipidisi tsa thibela pelehi tsa tshohanyetso di etsa hore o hlatse

Sa bohlokwa, o ka fumana dipidisi tsa thibela pelehi tsa tshohanyetso famasing ntle le lengolo la ngaka.Di sebetsa hantle haholo nakong ya dihora tsa pele tse 24.

Dipidisi tsa thibela pelehi tsa tshohanyetso: ke di eng tsena?

Dipidisi tsa thibelo ya pelehi tsa tshohanyetso ke mekgwa ya ho thibela pelehi ya dihomoune (sheba bukana ya ho laola pelehi) tse nang le dihomoune tse ngata haholo ho feta dipidisi tsa ho thibela pelehi tse tlwaelehileng tsa letsatsi le letsatsi. Di sebetsa ka ho thibela le ho diehisa ho emola (ho ntshwa ha lehe ka popelong). Ha di ntshe mpa kaha ha di ame boimana bo seng bo ntse bo le teng.

Ditlamorao

Ho nyekelwa ke pelo le ho hlatsa. Ho fokotsa sena, o nwe dipidisi le dijo. Haeba o ka hlatsa dihora tse 2 ka mora hore o nwe pidisi ya tshohanyetso, pheta pidisi e nngwe.

Ho boela ho ba le bana

Motho o boela o ba le bana hang kamora ho sebedisa thibela pelehi ya tshohanyetso.

Tsela e nepahetseng ya ho nwa dipidisi tsa thibela pelehi tsa tshohanyetso

Sena se lokela ho etswa ke mofani wa bophelo bo botle ya o thusang. Hangata dipidisi tsa thibelo ya pelehi di nowa habedi; tekanyetso ya pele e nowa nakong ya dihora tse 120 mme tekanyetso ya bobedi e nowa dihora tse 12 kamora ya pele.

Dintlha tseo o lokelang ho di hlokomela


  • Nako ya hao ya ho ya matsatsing kamora thibela pelehi ya tshohanyetso e ka nna ya ba matsatsi a mmalwa pele ho nako e tlwaelehileng kapa kamorao ho moo
  • Sebedisa dikhondomo nakong yohle ha o le matsatsing
  • O ka nna wa qala ho sebedisa thibela pelehi e tlwaelehing ka nako e tshwanang le ya thibela pelehi ya tshohanyetso
  • Haeba nako ya hao ya ho ya matsatsing e sa qale bekeng eo o neng o lebelletse hore e qale ka yona, o lokela ho etsa tlhahlobo ya ho ima.

Cu IUD ya tshohanyetso

Ona ke mokgwa o sebetsang hantle haholo wa ho thibela pelehi ka tshohanyetso. E sebetsa ka ho thibela hore lehe le kopane le peo ya botona kapa ho kena ka popelong ha lehe le emotsweng. Sesebediswa se ka nna sa siuwa ka popelong mme sa tswela pele ho sebetsa e le mokgwa o tlwaelehileng wa thibela pelehi.

Haeba o sa batle Cu IUD kamora ho e sebedisa e le thibela pelehi ya tshohanyetso, o ka kgetha hore e ntshwe ha o ya matsatsing lekgetlong le latelang.

Related Posts

Tags
  • Emergency Contraception